Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Krościenko
Ogłoszenie o naborze Nr 137055

Warunki pracy

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: • praca biurowa w siedzibie urzędu (stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze);
 • wyjazdy służbowe;
 • praca wymagająca dyspozycyjności;
 • praca związana z obsługą klienta;
 • praca zmianowa;
 • narzędzia i materiały pracy, w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • brak oznaczeń dla niewidomych;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym; 
 • budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

CZAS PRACY:


system równoważny/zmianowy od 07:00 do 19:00 oraz od 19:00 do 07:00.


CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY:


Stanowisko utworzone w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych i niejawnych pozostających we właściwości Straży Granicznej, m.in. realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy, utrzymania stałej łączności faksowej, telefonicznej, łączności prowadzonej poprzez systemy niejawne oraz przetwarzania danych z zakresu ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego.


LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW: brak.


UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA: • Upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych, związanych z obiegiem dokumentów niejawnych o klauzuli określonej odrębnymi przepisami w celu realizacji obsługi operatorskiej stanowisk SUŁT SG „TURKUS” i SUŁ „AGAT” w zakresie prowadzenia  „Dzienników Ewidencji” określonych dla tych systemów.
 • Upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów jawnych w zakresie „SEKRETARIAT”.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz modyfikacji danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych: ZSE 6 (ZAOIL,), Aplikacja WNIOSKI.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ:


Zadania wykonywane na stanowisku asystenta mają charakter złożony, określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko pracy w szczególności w zakresie obsługi systemów utajnionej łączności  wymaga realizacji zadań w sposób systematyczny z zachowaniem należytej rzetelności. Osoba pracująca na tym stanowisku często kontaktuje się z funkcjonariuszami i pracownikami zatrudnionymi na terenie placówki, instytucjami współdziałającymi jak również instytucjami, organizacjami, osobami z zewnątrz, między innymi w celu przekazywania korespondencji lub informacji. Sytuacja powyższa niejednokrotnie wiąże się  z konieczności zajęcia przez asystenta postawy asertywnej.


Na opisywanym stanowisku pracy występuje duża różnorodność zadań, nie jest jednak wymagana szczególna kreatywność. Wynika to z faktu, że obieg dokumentów jawnych jak i niejawnych oraz przetwarzanie danych w systemach informatycznych odbywa się według określonych procedur. 


Przykłady: • obsługa stanowiska abonenckiego SUŁT SG ,,TURKUS” oraz SUŁ „AGAT” zgodnie z opracowanymi dla tych systemów „Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa” w celu właściwego przesyłania/przekazywania dokumentów niejawnych,
 • wydawanie sprzętu mobilnego do kontroli granicznej, zgodnie z określonymi w tym zakresie procedurami,
 • przesyłanie, odbieranie i właściwa rejestracja dokumentów jawnych, przesyłanych drogą FAX z wykorzystaniem właściwych narzędzi teleinformatycznych,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych, w trakcie których osoby dzwoniące prezentują postawę agresywną i roszczeniową.

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA:


Praca polega na zapewnieniu terminowego i zgodnego z przepisami obiegu korespondencji wchodzącej i wychodzącej, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa użytkowanych systemów i sieci informatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z ich dokumentacją bezpieczeństwa oraz weryfikowaniu zgodności danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych ze stanem faktycznym.
W przypadku zaistnienia sytuacji nietypowych, decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z przełożonym, a od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji rozwiązań będących w zgodzie przepisami.


Przykłady: • prowadzenie rejestrów korespondencji jawnej i niejawnej,
 • dokonywanie stosownych modyfikacji danych dot. kontroli osób i środków transportu,
 • utrzymanie w stałej sprawności sprzętu mobilnego do kontroli granicznej.

HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: do 1 miesiąca.


KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: • kilka razy dziennie:

  • z organami SG w zakresie funkcjonowania utajnionej łączności telekopiowej;
  • z organami Służby Celnej w zakresie ruchu granicznego;


 • kilka razy w tygodniu:

  • z organami zewnętrznymi (Sąd, Prokuratura, Policja, Zakład Karny, itp. itp.) w celu ustalenia numerów kontaktowych oraz potwierdzenia otrzymania lub przekazania informacji.CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Przykłady: • Zadania wykonywane na stanowisku asystenta mają charakter złożony, określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko pracy w szczególności w zakresie obsługi systemów utajnionej łączności wymaga realizacji zadań w sposób systematyczny z zachowaniem należytej rzetelności. Osoba pracująca na tym stanowisku często kontaktuje się z funkcjonariuszami i pracownikami zatrudnionymi na terenie placówki, instytucjami współdziałającymi jak również instytucjami organizacjami, osobami z zewnątrz, między innymi w celu przekazywania korespondencji lub informacji. Sytuacja powyższa niejednokrotnie wiąże się z koniecznością zajęcia przez asystenta postawy asertywnej.
 • Na opisywanym stanowisku pracy występuje duża różnorodność zadań, nie jest jednak wymagana szczególna kreatywność. Wynika to z faktu, że obieg dokumentów jawnych jak i niejawnych oraz przetwarzanie danych w systemach informatycznych odbywa się według określonych procedur.

Zakres zadań

 • obsługuje sieci utajnionej łączności telekopiowej SUŁT SG ,,TURKUS” oraz SUŁ „AGAT”, obsługuje aplikację RIGHT-FAX, przyjmuje do wysłania, przesyła, odbiera, i przekazuje/zwraca faksy, szyfrofaksy i telegramy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w placówce
 • dokonuje stosownych modyfikacji w systemach SG w zakresie określonym w stosownym upoważnieniu - system ZSE 6, aplikacja Wnioski
 • przygotowuje, przyjmuje i wydaje sprzęt mobilny do odprawy granicznej w celu właściwej realizacji zadań związanych z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy państwowej
 • sporządza i kompletuje dokumenty oraz korespondencję do podpisu kierownika zmiany w celu zapewnienia właściwej realizacji czynności zleconych w placówce
 • weryfikuje i łączy zgodnie z właściwością rozmowy telefoniczne w celu zapewnienia właściwej korespondencji telefonicznej placówki
 • obsługuje skrzynki poczty internetowej placówki w celu zapewnienia właściwej korespondencji elektronicznej w placówce
 • wydaje w trybie awaryjnym klucze i prowadzi książki ewidencji kluczy PSG w Krościenku
 • archiwizuje i przekazuje dokumentację służbową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w placówce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - praca w administracji
 • Doświadczenie zawodowe - 9 miesięcy pracy w administracji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
 • Umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Dyspozycyjność, komunikatywność
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Asystent spedytora

Obsługa programów komputerowych MS Office oraz programów transportowych Speed, Super Tacho oraz Frame Logic. Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją firmową i dokumentami...

Asystent projektanta instalacji sanitarnych

praca biurowa - opracowywanie projektów w firmie: E4E sp. z o.o., sp. kom. Wymagania inne: wymagane doświadczenie minimum 3 miesiące

Asystent geodety

Staż dla osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie i spełniającej kryteria do skierowania na ww. aktywną formę. Godz. odbywania stażu: 7:00 do 15:00. 1.Zaznajomienie się ze...