Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor wydziału
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138422

Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie  stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje i planuje pracę Wydziału Administracyjnego, zgodnie z celami i zadaniami przypisanymi Wydziałowi w § 25 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, patrz strona: www.ko.rzeszow.pl/bip
 • na bieżąco kontroluje i ocenia pracę podległych pracowników,
 • opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych,
 • nadzoruje prawidłową gospodarkę środkami materialnymi wykorzystywanymi do realizacji zadań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku administracja lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Koncepcja pracy dyrektora wydziału i funkcjonowania wydziału
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe
 • Znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela
 • Znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował , nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Oświadczenie to składają kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Duża motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista

Powiązane

Podobne ogłoszenia: