Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 126694

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa;
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, skaner, drukarka;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • praca: poniedziałek, środa do piątku od 7:15 do 15:15, wtorek 8:00 do 16:00;
 • praca wymagająca kontaktów z kontrahentami Inspektoratu;
 • praca na I-szym piętrze.

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki w celu zapewnienia prawidłowości finansowania działalności Inspektoratu
 • współdysponuje środkami pieniężnymi Inspektoratu w calu zapewnienia finansowania działalności
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków finansowych
 • organizuje i kieruje pracą Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe /średnie
Zgodnie z art. 54. ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych:
a) ukończenie jednolitych ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, o służbie cywilnej, przepisów związanych z klasyfikacją budżetową, rozporządzenia RM w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach aministracji rządowej i pracowników innych jednostek, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nie karalność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie Prawa jazdy kategorii "B",
 • znajomość języków obcych: angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • znojomość programów informatycznych: NBP, Płatnik, Trezor

Powiązane

Podobne ogłoszenia: