Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 116614

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • kontroluje wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej) lub urzędy gminy, starostwa powiatowe, urząd marszałkowski, a także podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej, w celu dokonywania oceny stanu przestrzegania przepisów prawa,
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa, przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej) lub urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd marszałkowski, a także podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej, w tym również monitoruje i wspomaga jednostki podlegające nadzorowi,
 • realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach pełnienia funkcji Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • sprawuje nadzór w zakresie standardów funkcjonowania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 • monitoruje występowanie zjawiska przemocy na terenie województwa oraz monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodziny, sporządzanie raportów i analizy dotyczących skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa, opracowywanie i aktualizacja materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - ukończone studia II stopnia: na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Przeszkolenie: szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, potwierdzone zaświadczeniem o ich ukończeniu.
 • Szczególne uprawnienia: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Znajomość przepisów ustaw: o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Opiekun

  Opieka nad mieszkańcami DPS ludźmi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe