Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 117355

Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, również praca w terenie. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych. Przygotowuje lub współpracuje z zespołem opracowującym dokumentacje przetargowe/wnioski, opis przedmiotu zamówienia, wyliczenie wartości zamówienia, projekt umowy dla zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Opracowuje lub współpracuje z zespołem sporządzającym programy inwestycji dla nowych zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych robót dla dużych zadań remontowych.
 • Wykonuje przeglądy nieruchomości i przygotowuje opisy niezbędnych robót remontowych wraz z szacunkową wyceną.
 • Bierze udział w komisjach przetargowych rozstrzygających postępowania dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Współpracuje z projektantami podczas opracowania projektów zadań inwestycyjno-remontowych.
 • Przygotowuje materiały do wniosków dotyczących pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru branży budowlanej
 • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniającej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy BHP dla nadzoru
 • 2 lata pracy w przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych w administracji publicznej

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, -...

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Jednozmianowy system pracy, Praca w natrualnym i sztucznym oświetleniu, przy obsłudze urządzeń biurowych, Obsługa komputera...

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Praca administracyjno-biurowa. Obciążenie narządu wzroku...