Ogłoszenie numer: 7984002, z dnia 2023-03-01

Ogłoszenie o naborze w formie skróconej

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
ul. Gen. Stanisława Maczka 4, 35-234 Rzeszów

Referent prawny / Radca / Młodszy specjalista

Miejsce pracy: Rzeszów

 

Opis stanowiska

ogłasza nabór na stanowisko: Referent prawny/Radca/Mł. specjalista - 1 etat

 

1. Miejsce wykonywania pracy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Rzeszów.

2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • wykształcenie wyższe, wymagany tytuł: mgr.
 • kierunek: prawo.
 • staż pracy: preferowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem wykształcenia.

3. Termin składania dokumentów i oświadczeń: 03.03.2023 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.pip.gov.pl

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie informuje, że:

(jednostka organizacyjna PIP)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4 Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1  lub przepisach szczególnych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,  na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w każdym czasie.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obecnego procesu rekrutacji.
 7. W przypadku braku zatrudnienia Pani/Pana dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu oraz art. 39 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy6 jest niezbędne, aby uczestniczyć  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne; podając inne dane, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

1 art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

2 art. 39 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1251)

3 art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4 art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5 art. 9 ust. 2 lit. a RODO

6 Dotyczy kandydatów na stanowiska związane z nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Powiązane

Podobne ogłoszenia: