Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 136854

Warunki pracy

- praca jednozmianowa,


- ośmiogodzinny system pracy,


-  praca administracyjno-biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Stałe stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (brak wind, brak podjazdów).
Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
z wykorzystaniem monitora ekranowego.

Zakres zadań

 • koordynuje zagadnienia z zakresu gospodarki mieszkaniowej policjantów Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie celem ich prawidłowej realizacji,
 • prowadzi pełną ewidencję mieszkań służbowych funkcjonariuszy oraz emerytów KMP w Rzeszowie (książki ewidencyjne, kartoteki, teczki mieszkaniowe) celem prawidłowego udokumentowania wypłaty przysługującego równoważnika,
 • nalicza i ewidencjonuje należności przysługujących równoważników za remont mieszkania dla policjantów KMP w Rzeszowie celem ich wypłaty,
 • przesyła oświadczenia mieszkaniowe oraz przyjmuje je od policjantów w celu naliczenia należności za remont mieszkania
 • sporządza decyzje za remont lokalu mieszkalnego dla policjantów KMP w Rzeszowie celem przyznania należności,
 • sporządza wykazy przyznanych pomocy finansowych i przekazuje je do KWP w Rzeszowie celem realizacji,
 • prowadzi postępowania związane z przyznaniem pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez policjantów KMP w Rzeszowie celem ich przyznania uprawnionym policjantom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowanie w praktyce,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność obsługi komputera i edytora tekstu,
 • znajomość Ustawy o Policji,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Ustawy o służbie cywilnej,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind,...

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, -...

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy monitorze ekranowym, - praca w pozycji siedzącej, - obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), - kontakt z klientem...